Súťažný poriadok

Prevádzkovateľ súťaže

SOS electronic s.r.o.
Pri prachárni 16, 040 11 Košice
IČO: 3170 3186 zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro vo vložke č. 5791/V


Termíny konania súťaží

V prípade konania súťaže na webových stránkach je termín konania súťaže uverejnený v príslušnom článku.
Termín konania súťaže na sociálnych sieťach spoločnosti (Facebook, Instagram, LinkedIn) je vždy uverejnený v príslušnom príspevku. 


Miesto súťaží:

Miestami súťaže sa rozumejú webové stránky prevádzkovateľa súťaže alebo Facebookové profily prevádzkovateľa súťaže alebo Instagramový profil prevádzkovateľa súťaže alebo Linkedinový profil prevádzkovateľa súťaže.

Webové stránky:
https://www.sos.sk/
https://www.soselectronic.com/en/it/
https://www.soselectronic.com/en/hu/
https://www.soselectronic.com/de/
https://www.soselectronic.com/ro/
https://www.soselectronic.com/pl/
https://www.soselectronic.com/pl/
https://www.soselectronic.com/en/es/
https://www.soselectronic.com/cz/


Facebook profily:
@soselectronic.it
@soselectronic.hu
@soselectronic.eu
@soselectronic.sk
@soselectronic.ro
@soselectronicpl
@soselectronic.es
@soselectronic.de
@soselectronic.cz


Instagram:
sos_electronic_europe


LinkedIn profil:
SOS electronic (components)


Výhry v súťažiach:

Súťažné výhry sú uvedené vždy v texte súťaže na príslušnom mieste súťaží.


Podmienky súťaže:

 • Súťaže sa môžu zúčastniť iba zákazníci alebo fanúšikovia spoločnosti SOS electronic, ktorí súhlasia s nižšie uvedenými pravidlami a podmienkami súťaže (ďalej len „účastník súťaže“), ak ďalej nie je uvedené inak.
 • Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k prevádzkovateľovi súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká a prevádzkovateľ súťaže je oprávnený naložiť s vecou určenou na výhru podľa vlastného uváženia.
 • Súťaže s možnosťou získania niektorej z určených výhier sa zúčastní ten účastník súťaže, ktorý v termíne konania súťaže správne a včas odpovie na určenú súťažnú otázku (príp. vykoná iný adekvátny úkon podľa inštrukcií v konkrétnej súťaži), pričom prevádzkovateľ vždy zverejní aj časový údaj o tom, dokedy najneskôr je možné zasielať odpovede a hrať tak o výhru, ktorú prevádzkovateľ určil k príslušnej súťaži.
 • Súťaže s možnosťou získania niektorej z určených výhier sa zúčastní ten účastník súťaže, ktorý spolu so správnou odpoveďou na súťažnú otázku poskytne údaje, na základe ktorých ho bude možné identifikovať, kontaktovať a riadne mu zaslať výhru.
 • Každý účastník súťaže, ktorý splnil vyššie uvedené podmienky, a ktorého odpoveď na určenú súťažnú otázku bola správna a zaslaná riadne a včas, bude automaticky zaradený do žrebovania o prevádzkovateľom vopred oznámenú výhru.
 • Zapojením sa do súťaže výherca súhlasí so zverejnením svojho mena a priezviska, prípadne firmy a krajiny na webových stránkach a sociálnych sieťach prevádzkovateľa v zozname výhercov pri danej súťaži zverejnenej na určenom mieste súťaže.
 • V prípade nedodržania prevádzkovateľom určených podmienok, stráca takáto osoba nárok na výhru. Prevádzkovateľ súťaže si v takomto prípade vyhradzuje právo neopakovať žrebovanie víťaza k takto uvoľnenej výhre a s výhrou naloží podľa vlastného uváženia.
 • Po uskutočnení každého žrebovania a uverejnení mien výhercov súťaže na webstránke prevádzkovateľa alebo sociálnych sieťach prevádzkovateľa súťaže bude prevádzkovateľ súťaže, resp. osoba poverená prevádzkovateľom súťaže, výhercov kontaktovať prostredníctvom emailovej správy alebo správy na sociálnych sieťach.
 • Ak výherca súťaže z akéhokoľvek dôvodu odmietne svoju výhru, alebo sa prevádzkovateľovi nepodarí spojiť sa s výhercom do 5 dní po skončení súťaže, alebo výherca stratí nárok na výhru pre akékoľvek porušenie súťažného poriadku alebo právnych predpisov v súvislosti s účasťou v súťaži, automaticky stráca nárok na výhru. Prevádzkovateľ súťaže si v takomto prípade vyhradzuje právo neopakovať žrebovanie víťaza k takto uvoľnenej výhre a s výhrou naloží podľa vlastného uváženia.
 • Každý náhradník sa môže stať výhercom v poradí, v akom bol vyžrebovaný v prípade, ak sa nepodarí prevádzkovateľovi súťaže skontaktovať s výhercom do 5 dní odo dňa žrebovania. Po uplynutí lehoty na skontaktovanie sa s výhercom prevádzkovateľ súťaže môže obratom pristúpiť ku kontaktovaniu náhradníka v poradí, v akom bol vyžrebovaný, a to rovnakým spôsobom, ako v prípade pôvodného výhercu. V prípade, ak sa nepodarí skontaktovať so žiadnym z náhradníkov do 30 dní odo dňa žrebovania, výhra nebude odovzdaná žiadnemu z účastníkov.
 • Výhra bude odovzdaná len tomu výhercovi súťaže, ktorý splní všetky podmienky a pravidlá v zmysle súťažného poriadku. Okrem výhry nemá výherca nárok na náhradu ďalších nákladov súvisiacich s odovzdaním výhry.
 • Výhry prevádzkovateľ súťaže zasiela podľa vlastného uváženia, buď formou využitia kuriérskej služby, alebo ako poštovú zásielku na adresu výhercu.
 • Výherca nemôže právo na cenu previesť na tretiu osobu. Prevádzkovateľ má právo cenu výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto súťažného poriadku.
 • Na výhry z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ich súdne vymáhať. Vecná výhra prevyšujúca sumu 350,00 EUR podlieha zdaneniu podľa príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (§ 8, ods. 1 písm. i) a § 9, ods 2, písm. m)). Hodnotu výhry je potrebné uviesť vo svojom daňovom priznaní. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry prevádzkovateľ súťaže sa zaväzuje na požiadanie výhercu oznámiť mu hodnotu výhry, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady prevádzkovateľa súťaže alebo poskytovateľa výhry.
 • Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje počas konania súťaže právo doplnenia, úprav súťažných podmienok (súťažného poriadku), skrátenie, odloženie, prerušenie alebo zrušenie súťaže. Prípadné zmeny podmienok súťaže budú zverejnené na stránke prevádzkovateľa https://www.sos.sk/articles/2331
 • V prípade rozporu medzi ustanoveniami súťažného poriadku a informáciami vyplývajúcimi z propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, najmä z reklamného bannera umiestneného na webovej stránke prevádzkovateľa súťaže, majú ustanovenia tohto súťažného poriadku vždy prednosť.
 • Počas termínu konania súťaže je zo strany prevádzkovateľa súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov (detaily https://www.sos.sk/ochrana-sukromia). Účasťou v súťaži účastník súhlasí a prehlasuje, že ním uvádzané osobné údaje o vlastnej osobe (najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a svoj e-mailový a telefonický kontakt a dôkaz splnenia výzvy, napr. video, fotografia, screenshot z aplikácie a pod.), poskytuje prevádzkovateľovi súťaže dobrovoľne, s neurčitou dobou platnosti tohto súhlasu, ktorý je možné odvolať kedykoľvek písomne listom zaslaným na adresu sídla prevádzkovateľa spoločnosti uvedenú v úvode tohto súťažného poriadku. Osobné údaje sú poskytované za účelom evidencie súťažiacich, pre účely zaslania výhry vyžrebovanému výhercovi príslušnej súťaže a následných marketingových aktivít.
 • Prevádzkovateľ nepreberá a neuhrádza žiadne náklady účastníka súťaže spojené s účasťou na súťaži. Všetky výdavky účastníka súťaže sú hradené účastníkom súťaže.
 • Každý účastník má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa súťaže prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Účastník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným prevádzkovateľovi súťaže.
 • Do súťaže s možnosťou získania niektorej z určených výhier bude zaradený len ten účastník súťaže, ktorý neporuší podmienky súťažného poriadku.
 • Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou súťažného poriadku a zaväzujú sa ho plne dodržiavať.
 • Účastníci svojou účasťou v súťaži berú na vedomie, že v súlade s § 845 Občianskeho zákonníka výhru nemožno vymáhať.
 • Ustanovenia tohto súťažného poriadku, prevádzkovanie, samotný priebeh, ukončenie a vyhodnotenie výsledkov súťaže sa riadi príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Nezmeškajte takéto články!

Páčia sa Vám naše články? Nezmeškajte už ani jeden z nich!
Nemusíte sa o nič starať, my zabezpečíme doručenie až k Vám.

Súhlasíte s ukladaním cookies?
Vitajte na stránkach SOS electronic. Skôr než vstúpite do nášho online sveta, vás chceme požiadať o možnosť ukladania súborov cookies do vášho prehliadača. Váš súhlas nám pomôže zobrazovať stránku bezchybne, merať jej výkon a sledovať ďalšie štatistiky. Okrem toho Vám môžeme prinášať ponuku našich produktov a služieb šité doslova na mieru. Cookies poskytujeme aj tretím stranám. No u nás ste v bezpečí.
Správne fungovanie webu
Stabilnejšia technická kontrola
Lepšia marketingová ponuka

Viac o súboroch cookies
Viac o spracovaní osobných údajov