Vernostný program PREMIUM

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš OnlineShop. Pre našich stálych zákazníkov, ktorí nakupujú cez náš OnlineSho máme pripravený vernostný program PREMIUM. Pozorne si prosím prečítajte nasledujúce všeobecné podmienky.

I. Všeobecné podmienky:

Princíp vernostného programu je veľmi jednoduchý.
 1. Vernostný program PREMIUM (ďalej len „PREMIUM“) prevádzkuje obchodná spoločnosť SOS electronic s.r.o., so sídlom na ul. Pri prachárni 16, 040 11  Košice, SR, IČO: 31 703 186, IČ DPH: SK 2020484158 zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd. Sro, vl. č. 5791/V. (ďalej len „spoločnosť“).  

 2. S každým nákupom v našom OnlineShop-e získavate zároveň body, za ktoré si budete môcť vybrať niektorú z našich zaujímavých a hodnotných odmien. Zbierať vernostné body môžu všetky fyzické osoby nad 18 rokov veku a právnické osoby, ktoré sa zaregistrujú na našom OnlineShop-e a aktívne cez neho aj nakupujú, ak ďalej nie je uvedené inak.

 3. Z PREMIUM sú vylúčení zamestnanci spoločnosti SOS electronic s.r.o. ako aj zamestnanci v rámci akejkoľvek pobočky spoločnosti alebo v rámci inej kapitálovo blízkej spoločnosti (aj mimo územia SR) ako aj ich rodinní príslušníci, ak spoločnosť na základe osobitnej žiadosti nerozhodne inak.

 4. Spoločnosť je okrem iného, oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia znemožniť účasť v programe PREMIUM takým fyzickým osobám, ktorí sa účasťou v programe PREMIUM snažia získať inú výhodu, ktorá je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, alebo v dôsledku ich účasti v programe PREMIUM hrozí alebo už aj vznikla spoločnosti škoda (vrátane straty očakávaného zisku).

II. Doba trvania PREMIUM:

Od 1.6.2012 na dobu neurčitú.

III. Ako funguje PREMIUM:

 1. Každý zaregistrovaný zákazník, ktorého účasť v PREMIUM nie je zakázaná (bod I. ods. 3 a 4), alebo pokiaľ jeho účasť v PREMIUM nezanikla inak, získava za svoje nákupy v OnlineShop-e body za nižšie uvedených podmienok.

 2. Body získané za nákup si zákazník môže vymeniť za niektorú z odmien ponúkaných spoločnosťou na jej webovej stránke. Zákazník berie na vedomie, že program PREMIUM je forma, ktorou chce spoločnosť vyjadriť poďakovanie sa svojim zákazníkom za nimi realizovaný nákup, avšak zákazník nemá právny nárok na zaslanie odmeny ani vymáhať si voči spoločnosti iné plnenie z programu PREMIUM.

 3. PREMIUM sa vzťahuje len na objednávky realizované cez OnlineShop spoločnosti.

 4. Objednávky vybavované telefonicky, faxom, e-mailom, osobne resp. iným spôsobom sa do PREMIUM nezapočítavajú.

 5. Množstvo pridelených bodov závisí od hodnoty objednávky. Nejasnosti alebo nesprávnosti pri pripisovaní či krátení bodov rieši s konečnou platnosťou výlučne spoločnosť sama na základe žiadosti zákazníka. Rozhodnutie spoločnosti bude zákazník považovať za konečné, na dodatočné reklamácie v totožnej veci spoločnosť nebude prihliadať, ak sa sama nerozhodne v odôvodnených prípadoch inak.

 6. Za každých celých 15 EUR dostáva zákazník 1 bod (to znamená, že napr. pri objednávke, ktorá má hodnotu 150 EUR získava 10 bodov, pri objednávke 17 EUR iba 1bod). Spoločnosť si vyhradzuje právo uvedený kurz kedykoľvek zmeniť.  

 7. Každý získaný bod podľa týchto podmienok ma obmedzenú časovú platnosť, dokedy je možné ho využiť na výmenu za ponúkané odmeny. Táto platnosť je 2 roky od dňa nadobunutia príslušných vernostných bodov. Po uplynutí tohto obdobia stráca člen (zákazník) nárok na výmenu týchto bodov za odmenu a tieto body mú budú odpočítané z celkového bodového stavu jeho účtu.

 8. PREMIUM sa vzťahuje aj na rôzne akcie a výpredaj, ak spoločnosť neurčí osobitne inak.

 9. Pri stornovaní objednávky alebo jej časti bude z účtu odrátaný aj zodpovedajúci počet už pridelených bodov. V prípade, ak si zákazník v rámci svojej online objednávky dohodne so spoločnosťou alebo s jej obchodným zástupcom alebo iným jej predajcom odlišné ceny tovaru oproti zverejneným cenám, hodnota pripisovaných bodov bude krátená o 50% až 100% podľa uváženia prevádzkovateľa programu PREMIUM (spoločnosť SOS electronic). Nazbierané body si môže zákazník čerpať postupne alebo jednorázovo, podľa jeho vlastného rozhodnutia.

 10. Aktuálny bodový stav sa bude zobrazovať vždy po prihlásení do OnlineShop-u.

 11. Spoločnosť nie je povinná posielať žiadne výzvy ani upozornenia na vyčerpanie nazbieraných bodov.

 12. Nárok na využitie bodov na získanie odmien v PREMIUM vzniká až po uhradení všetkých záväzkov voči spoločnosti.

 13. Nazbierané body nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť, nie je možné ich postúpiť na inú osobu a nie je možné ich uplatniť ani ako zľavu pri kúpe akéhokoľvek tovaru.

 14. Jednotlivé odmeny zaradené do PREMIUM sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti v časti venovanej vernostnému programu.

 15. Každá odmena má svoje bodové ohodnotenie.

 16. Spoločnosť si vyhradzuje právo bez vopred daného upozornenia vykonávať kedykoľvek počas trvania PREMIUM zmeny týkajúce sa bodového hodnotenia odmien ponúkaných v rámci PREMIUM ako aj štruktúry ponúkaných odmien.

 17. Uplatnenie pripísaných bodov formou ich zámeny za odmeny ponúkané spoločnosťou v rámci programu PREMIUM, je možné realizovať len prostredníctvom OnlineShop-u. Zákazník nie je oprávnený stornovať už raz spoločnosti zaslanú objednávku, v rámci ktorej realizoval výber odmeny výmenou za svoje body z programu PREMIUM.

 18. Na odmeny zasielané registrovanému zákazníkovi po uplatnení si bodov v rámci PREMIUM sa nevzťahuje záruka ani vo vzťahu k takejto odmene neplynie žiadna záručná doba, ani spoločnosť negarantuje presný termín či lehotu dodania odmeny zákazníkovi.

 19. Pre prípad, že spoločnosť zistí, že z akéhokoľvek dôvodu (najmä pre okolnosti vyššej moci) nevie alebo nemôže dodať zákazníkovi ním uplatnenú odmenu, po dohode so zákazníkom mu buď zašle inú odmenu alebo zákazníkovi budú spätne pripísané body, ktoré použil na získanie odmeny.

 20. Registrovaný zákazník má právo odmenu vrátiť späť na vlastné náklady avšak bez nároku na preplatenie s tým spojených nákladov a bez nároku na úhradu aj akýchkoľvek iných nákladov či nárokov. Vrátením odmeny nevzniká registrovanému zákazníkovi právny nárok na opätovné pripísanie bodov čerpaných na získanie vrátenej odmeny, ak spoločnosť neurčí inak.

 21. Počas trvania PREMIUM má spoločnosť možnosť pripravovať rôzne prémie, o ktorých bude informovať svojich zákazníkov na webovej stránke spoločnosti v časti venovanej vernostnému programu.

 22. Trvanie PREMIUM nie je časovo obmedzené. Spoločnosť si vyhradzuje právo v primeranom časovom predstihu vyhlásiť podmienky ukončenia trvania PREMIUM. Termín ukončenia prideľovania bodov a ukončenia platnosti nespotrebovaných bodov bude v takom prípade zverejnený na webovej stránke spoločnosti v časti venovanej vernostnému programu.

 23. V prípade rozporu medzi týmito ustanoveniami o podmienkach PREMIUM a informáciami vyplývajúcimi z propagačných materiálov týkajúcich sa PREMIUM, majú tu uvedené ustanovenia o podmienkach vernostného programu vždy prednosť.

 24. Osoby, ktoré sa zúčastnia registrácie na možnosť nakupovania tovarov spoločnosti v rámci OnlineShop-u a využívania bodov v rámci PREMIUM vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou vyššie uvedených podmienok.

 25. Akékoľvek povinnosti a záväzky voči daňovým alebo iným štátnym inštitúciám vyplývajúce z platnej legislatívy príslušnej krajiny znáša v plnom rozsahu prijímateľ odmeny.

 26. Prevádzkovateľ programu PREMIUM je oprávnený vylúčiť člena (zákazníka) z programu, ak sa člen dopustil protiprávneho konania v súvislosti s jeho členstvom v Programe alebo vo vzťahu k spoločnosti SOS electronic, najmä: ak porušil práva k ochranným známkam používaným spoločnosťou SOS electronic, spôsobil spoločnosti SOS electronic alebo inému členovi škodu alebo inú ujmu, získal výhodu v rozpore s týmito podmienkami alebo umožnil inej osobe, aby získala výhodu v rozpore s podmienkami.

 27. Právo účasti zákazníka v programe PREMIUM zaniká:
  1. v prípade zániku zákazníka, ktorý je právnickou osobou (bez ohľadu na právne nástupníctvo) dňom zániku (body pripísané z akéhokoľvek dôvodu na účet zákazníka po tomto dni budú odpočítané bez náhrady),
  2. v prípade smrti zákazníka, ktorý je fyzickou osobou, dňom smrti (body pripísané z akéhokoľvek dôvodu na účet zákazníka po tomto dni budú odpočítané bez náhrady),
  3. na základe písomnej žiadosti zákazníka (pokiaľ je zákazníkom právnická osoba, vyžaduje sa priamo podpis štatutára) a to dňom riadneho doručenia žiadosti.

 28. Spoločnosť vyhlasuje, že osobné údaje, ktoré jej v rámci OnlineShop-u boli zo strany tretích osôb dobrovoľne poskytnuté, použije len na účely súvisiace realizáciou programu PREMIUM a neposkytne ich ďalším osobám s výnimkou osôb, ktoré priamo zabezpečujú dodanie odmeny zákazníkovi.

 29. Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES.

 30. Poskytnutie vašich údajov je dobrovoľné a spoločnosť ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti prostredníctvom prihlasovacieho formulára musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať spoločnosť. V prípade neaktuálnosti vami poskytnutých údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia registrácie, budú tieto údaje odstránené v súlade so zákonom.

Súhlasíte s ukladaním cookies?
Vitajte na stránkach SOS electronic. Skôr než vstúpite do nášho online sveta, vás chceme požiadať o možnosť ukladania súborov cookies do vášho prehliadača. Váš súhlas nám pomôže zobrazovať stránku bezchybne, merať jej výkon a sledovať ďalšie štatistiky. Okrem toho Vám môžeme prinášať ponuku našich produktov a služieb šité doslova na mieru. Cookies poskytujeme aj tretím stranám. No u nás ste v bezpečí.
Správne fungovanie webu
Stabilnejšia technická kontrola
Lepšia marketingová ponuka

Viac o súboroch cookies
Viac o spracovaní osobných údajov

Nevyhnutné Len vybrané Prijať všetky cookies