1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Az SOS Electronic Kft. (a továbbiakban csak „eladó“) által a vállalkozások (vevők) számára végzett értékesítési tevékenységre, a felek jogaira és kötelezettségeire a jelen általános üzleti feltételek (a továbbiakban csak „üzleti feltételek“) vonatkoznak a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban (a továbbiakban csak „Ptk.“). Vállalkozásnak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt személy minősül, azaz az, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el (a továbbiakban csak „vevő“).

1.2 A jelen üzleti feltételek nem vonatkoznak azon személyekre, akik a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján fogyasztónak minősülnek, azaz olyan természetes személynek, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

1.3 Az üzleti feltételek rendelkezései minden adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha az eladó és a vevő között létrejött adásvételi szerződés eltér a jelen üzleti feltételektől, úgy az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak a felek viszonyában.

1.4 Az üzleti feltételeket az eladó jogosult egyoldalúan megváltoztatni vagy kiegészíteni. A már megkötött adásvételi szerződésekre kizárólag a megkötésekor hatályos üzleti feltételek vonatkoznak.

2. SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

2.1 Az eladó által kidolgozott árajánlatok pusztán tájékoztató jellegűek és a vevő ajánlatának megtételét segítik elő. Ezek az árajánlatokat az eladó előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor megváltoztathatja.

2.2 Minden megrendeléshez szükséges az eladó visszaigazolása. A vevő és az eladó között a szerződések mindig írásban kerülnek megkötésre, és igazodnak a jelen üzleti feltételekhez. Az áru megrendelésével a vevő kijelenti, hogy a megrendelt árut meg kívánja venni.

2.3 Az eladó által nem sztenderd-ként, illetve Non-Cancelable-ként/Non-Returnable-ként (a továbbiakban csak "NCNR") feltüntetett áruk megrendelése nem törölhető, nem mondható vissza a vevő által. Az eladó különböző módon jelölheti meg a termékeket nem sztenderdként, illetve "NCNR"-ként, beleértve ezen jelölések feltüntetését, a termékek listájának árajánlatában vagy a mellékletekben.

2.4 A vevő a sztenderd termékek eladó által visszaigazolt megrendelését, vagy a szállítás tervezett időpontját csak az eladó hozzájárulásával mondhatja vissza (elállás), vagy változtathatja meg. Az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy ha a vevő nem veszi át időben a megrendelt árut (főszabály szerint 30 napon belül kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg írásban), úgy ezen árut másnak eladhatja és a vevő ezzel kapcsolatban nem élhet semmilyen igénnyel az eladó felé.

2.5 Az on-line üzletben, azaz a www.soselectronic.hu weboldalon feltüntetett árukról szóló minden információ tájékoztató jellegű, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. Az információk elsősorban az áru beazonosítására, paramétereinek, a szállítás feltételezett időpontjának és az áru hozzáférhetőségének megjelenítésére szolgálnak. Az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni az on-line üzletben így elhelyezett árukra vonatkozólag. Az eladó jogosult a kínált áruválasztékot tetszőlegesen megváltoztatni, illetve előzőleges figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül megszüntetni az áru forgalmazását.

2.6 A megrendelés minimális értéke nettó 15,- EUR vagy 5.000,-Ft (attól függően, hogy a vevő melyik devizanemben fizet). Nettó 5.000,-Ft alatti vásárlás esetén további nettó 900,-Ft kezelési költséget számítunk fel.

2.7 A vevő tudomásul veszi, hogy az on-line üzlet portálján feltüntetett áruk adatai (főleg a hozzáférhetőség, ár, nagyság, készlet) nincsenek folyamatosan frissítve, azok nem tükrözik a pillanatnyi raktárkészletet. A raktárkészletben történő változások az eladó információs rendszerében csak bizonyos időközönként (alapvetően naponta, de előfordulhat, hogy csak hetente) kerülnek frissítésre. Ebből az okból kifolyólag az on-line üzlet portálján az árukra vonatkozó adatok nem mindig helyesek és teljesek a tényleges helyzethez képest. A vevő tudomásul veszi azt is, hogy az on-line üzlet portálján az áru mellett feltüntetett „hozzáférhetőség“ adatot nem lehet úgy értelmezni, mint az áru vevő számára történő kézbesítésének határidejét.

Az áru feltüntetett hozzáférhetősége csak tájékoztató jellegű és azt az idő intervallumot valószínűsíti, amelyen belül az eladó az elérhető raktárkészletének kiárusítását feltételezi. Az eladónak nem áll érdekében becsapni vagy félrevezetni a vevőjét, és éppen ebből kifolyólag a vevő által megrendelt áru az eladó által ellenőrizve van, és csak a megrendelés elfogadása alapján történik meg az áru kézbesítése. Az eladó felhívja a vevő figyelmét, hogy az on-line értékesítés jellegéből fakadóan nem lehetséges az árut előre megmutatni a vevőnek, nem lehetséges mindig felvenni, elfogadni és kézbesíteni a megrendelést (akár egy harmadik személy által).

Az ezen az on-line portálon árusított áru darabszáma az eladó aktuális raktárkészletének megfelelően korlátozott és a készlet kifogyása után nem lehetséges az utánarendelés és/vagy az áruátadás még harmadik személy által sem. Ha az eladó vagy a vevő oldalán hiba lép fel az információs rendszerben, pl. a belépő adatok megadásakor, vagy az on-line portálon, a szórólapokon az árura vonatkozóan (főleg az árát, hozzáférhetőségét, nagyságát, mennyiségét tekintve), úgy ez esetben az eladó nem tudja leszállítani a termékeket vagy az azzal egyenértékű termékeket, továbbá az eladó nem tudja megoldani, hogy az áru kiszállítását más személy bonyolítsa le azonos áron, időben és mennyiségben.

Az egyenértékűség kapcsán leginkább a termék jellegét, felkínált árát és a termék reklámját kell figyelembe venni. Erre a tényre a vevő megfelelő módszerrel (pl. adatok kijavítása) mindig figyelmeztetve van, és ilyen hiba esetén mindkét félnek jogában áll a megkötött szerződéstől elállni.

2.8 Ha az eladó a megrendelés elfogadása előtt vagy után nyomda-, rendszer-, emberi, kézbesítői vagy más hibát észlel az árura vagy a kézbesítésre vonatkozólag, és ezt a hibát az on-line portálon kifejezetten nyilvánosságra hozta, vagy ott más módon észrevehető, vagy e hiba feltüntetésre került a megrendelésben, a megrendelés elfogadásában, vagy más üzenetben, mint a készlet kifogyása, az áru hozzáférhetetlensége esetében, abban az esetben, ha minden, tőle elvárható erőfeszítés ellenére sem képes az árut a megegyezett időpontban, vagy internetes oldalon feltüntetett áron kézbesíteni, továbbá ha vis major esemény akadályozza az eladót ebben, akkor jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, illetve megszüntetni/visszautasítani a megrendelést.

Ilyen hiba főleg az áru aktuális értékét, mennyiségét, kézbesítésének módját, hozzáférhető raktárkészletét, a portálon feltüntetett áru képét vagy más tényt érinthet, amely kihat a megrendelésre, annak elfogadására, továbbá amely lehetetlenné teszi az áru időben történő kiszállítását. Az eladó erről a tényről a vevőt haladéktalanul értesíti. Ezekben az esetekben az eladó nem esik késedelembe az áru kézbesítésével kapcsolatos körben.

Az eladó mindig jogosult egyoldalúan elállni az adásvételi szerződéstől (az áru kézbesítésének pillanatáig) vagy azonnal megszüntetni/elutasítani a megrendelést, ha az on-line portálon feltüntetett áru értékéről vagy mennyiségéről szóló adatok helytelenek voltak emberi hiba, rendszerhiba vagy más ok következtében. Abban az esetben, ha a vevő már kifizette a vételárat, és az eladó eláll a szerződéstől, úgy a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül az eladó visszatéríti a vételárat a vevőnek.

Az eladó akkor is jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől (és nem kiadni az árut a vevőnek), ha megállapítja, hogy helytelen, nem teljes vagy valótlan adatok voltak megadva a vevő vagy az árut átvevő személy kapcsán, továbbá ha azon személy személy viselkedésének következtében, akivel az eladó kommunikált, az eladót kár keletkezésének veszélye fenyegeti (pl. csalás gyanúja miatt indított eljárás).

3. ÁRAK

3.1 A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az adót, a szállítási költségeket, a vámmal kapcsolatos díjakat vagy az egyéb kiadásokat, díjakat (pl. a különleges csomagolásért, a termékek megjelöléséért, az engedélyekért, a bizonylatokért és a vámnyilatkozatokért. A vevő az árban fel nem tüntetett tételek megfizetéséért felelősséget vállal.

3.2 Az áruk értéke áfa nélkül van feltüntetve. Az áruk értéke addig marad érvényben, míg az on-line üzletekben fel van tüntetve. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy nem köti meg az adásvételi szerződést, vagy a megkötött adásvételi szerződéstől eláll, amennyiben a kínált ár vagy a megállapodott ár azon alapult, hogy az áru ára az on-line üzletben hibásan volt feltüntetve.

3.3 Az eladó kijelenti, hogy számára ismeretlen a vevő vásárlásának és a megvásárolt áru felhasználásának célja, ezért nem vállal semmilyen felelősséget a megrendelt áru kiválasztásáért és ebből fakadó felhasználhatóságáért.

3.4 Abban az esetben, ha az eladó a megrendelésben feltüntetett követelmények valamelyikét nem tudja teljesíteni, a megrendelő számára egy módosított ajánlatot küld a rendelés lehetséges variánsainak feltüntetésével, és kikéri a vevő állásfoglalását/jóváhagyását. A módosított ajánlat új ajánlatának számít, és az adásvételi szerződés ilyen esetben csak a vevő jóváhagyásával jön létre. Az üzleti feltételek ebben az esetben is az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1 A számla teljes összegét egy összegben és az ott megadott határidőben kell kifizetni.

4.2 Amennyiben a vevő késedelembe esik a vételár kifizetésével, az eladó jogosult 10%-os mértékű, illetve ha a Ptk. alapján ettől magasabb összegű késedelmi kamat számítható fel, akkor a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot számlázni. A vevő fizetési késedelme esetén köteles az eladónak megtéríteni a 2016. évi IX. tv. 3. § (1) bekezdése alapján járó 40 EUR-t vagy a 40 EUR-nak a késedelembe esés napján megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank által megadott EUR/HUF árfolyamon számolt HUF ellenértékét is, továbbá a késedelmes követelés behajtásával kapcsolatban felmerült jogi képviseleti díjat is.

4.3 Az eladó jogosult arra, hogy még az adásvételi szerződés megkötése előtt előleget kérjen, ha a megrendelt áru nincs raktáron, vagy ha van ugyan, de az ügyfél új ügyfél és ez az első megrendelése, vagy ha a meglévő ügyfélnek már van legalább 1 db. (részben vagy egészben) rendezetlen számlája az eladó felé, vagy ha a meglévő ügyfélről olyan tudomást szerez az eladó, hogy az ügyfél nem fogja tudni teljesíteni a fizetési kötelezettségét, vagy e kötelessége megnehezül (különösen, ha az ügyféllel szemben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárásról szerez tudomást az eladó). Az adásvételi szerződés megkötése után – ez esetben az eladó nem kért előleget – az eladó akkor jogosult részteljesítést kérni, ha ez elkerülhetetlennek mutatkozik az eladó kötelezettségének teljesítéséhez (különösen, ha a termék nincs az eladónak raktáron és pl. a gyártó is előleget kér az eladótól). A vevő köteles az előleget vagy a részteljesítést az eladó által meghatározott határidőn belül és módon megfizetni.

4.4 Az eladó minden ügyfél részére hitelkeretet biztosít, amelynek összeghatáráig nem kér az ügyféltől előleget vagy részteljesítést. Az eladó azonban jogosult e hitelkeretet bármikor bármilyen módon és egyoldalúan megváltoztatni, a vevőtől kikérni a pénzügyi adatait hitelképességének igazolása céljából, bankkezességet, vagy a kezesség más formáját kérni, vagy leállítani a vevő bármilyen rendezetlen megrendeléseit. Az eladó jogosult eldönteni, hogy az ügyféltől befolyó pénzügyi teljesítés összegét az ügyfél több rendezetlen számlája melyikre számolja el. Az eladó a vevő bármilyen fizetési késedelme esetében a vevő hozzájárulása nélkül jogosult megváltoztatni a tervezett szállításokat, vagy törölni a vevő bármelyik rendezetlen megrendelését, illetve ha tudomást szerez a vevő kapcsán csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárásról (függetlenül attól, hogy esetleg még nem jogerős az ezt elrendelő végzés), úgy bármely még le nem járt tartozását azonnal lejárttá tenni.

4.5 Az eladó jogosult elutasítani a csekkeket és váltókat. Amennyiben az eladó elfogadja a csekket vagy a váltót, úgy az annak beváltásával, érvényesítésével kapcsolatos minden költség a vevőt terheli. Az eladó csak olyan csekket vagy váltót fogad el, amik azonnal esedékesek.

5. SZÁLLÍTÁSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, RÉSZSZÁLLÍTÁSOK

5.1 Amennyiben a felek nem állapodnak meg másként vagy az eladó nem határoz meg eltérő időpontot, az eladó összes szállítmányára az EXW szállítási feltételek vonatkoznak az eladó raktárából történő vagy a gyártótól közvetlenül a vevőnek történő szállítás esetében (az INCOTERMS 2010 szabvány alapján).

5.2 Az eladó által meghatározott szállítási határidő csupán tájékoztató jellegű, és csak akkor érvényes és tartható, ha az eladó is határidőben megkapta a megrendelt terméket a gyártótól. Az eladó - tekintettel a tájékoztató jellegű határidőre - nem felel az ebből fakadó és ehhez mérten késedelmes, rész- vagy idő előtti teljesítésért, továbbá a vevő köteles elfogadni az ilyen teljesítést és megfizetni az így teljesített termék árát. A teljes megrendelés vagy annak bármely része szállítási késedelmekor a vevőnek nincs joga elállni a megrendelésétől, vagy azt visszamondani.

5.3 A szállítási idő automatikusan meghosszabbodik az eladónak fel nem róható okból keletkezett körülmények esetén, így különösen vis major, sztrájk, előre nem látható egyéb akadály esetén, ha az eladó részére nem tudták (határidőben) a külső partnerek leszállítani az árukat hiány vagy egyéb akadály miatt. A határidő meghosszabbodik akkor is, ha az előző körülmények az eladó beszállítóit érik.

5.4 A vevőnek lehetősége van keretrendelés leadására is. A keretrendelés alapján a vevő részletekben történő teljesítést kér. A keretrendelés időtartama nem lépheti át a 12 hónapos határidőt. Az egyes részteljesítések minimális értéke 100,-€ vagy 30.000,-Ft (attól függően, hogy a vevő melyik devizanemben fizet). A keretrendelés alapján történő részteljesítéseket csak azok pontos határidejének rögzítése lehet megvalósítani, amely határidők kötelezőek. Amennyiben a vevő megszegi a keretrendelési kötelezettségét, úgy az eladó jogosult egyoldalúan megváltoztatni a keretrendelésben megállapított vételárat. Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy a keretrendeléssel érintett árukat az előre megállapított időpontokban előzetes figyelmeztetés nélkül kiküldje a vevőnek.

6. SZÁLLÍTÁS, KOCKÁZATÁTRUHÁZÁS

6.1 Az áruátadás helyszíne az eladó székhelye, vagy az eladó által meghatározott hely. Amennyiben a vevő más helyre kéri az áru szállítását, úgy ő viseli az ebből fakadó kockázatot és költséget az eladó vagy a gyártó raktárából történő elküldés pillanatától kezdve. A vevő által meghatározott helyre történő szállítás esetén a szállítmány biztosítása kizárólag a vevő kérésére és költségére történik.

6.2 A vevő kérésére és költségére lehetőség van arra, hogy a küldeményre biztosítás kerüljön megkötésre olyan kockázatokra, amelyekre a vevő kéri.

6.3 Amennyiben az eladó értesíti a vevőt a küldemény átvételének lehetőségéről, vagy kiszállíttatja a vevőhöz a terméket és annak vevő által történő átvétele az eladó hibáján kívül nem történik meg, vagy csúszik akár 1 napot is, az árut az eladó a vevő költségére és kockázatára tárolja. Az eladó ilyen esetben a termék tárolásáért naponta az át nem vett áru értékének (számlán szereplő összeg) 0,1%-t tárolási díjként jogosult felszámítani a vevő felé amely minden megkezdett nap után fizetendő.

6.4 Az eladó nem felel azokért a károkért, amik abból fakadtak, hogy azt a vevő nem vette át, késedelmesen vette át, kivéve, ha ezek az eladónak felróható okból következtek be.

6.5 Az áru szállítótól/kézbesítőtől történő átvételekor a vevő azonnal köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és annak bármilyen hibáját haladéktalanul köteles jelenteni a szállítónak/kézbesítőnek és legkésőbb egy (1) munkanapon belül az eladónak.

6.6 Az áru szállítótól/kézbesítőtől történő átvételekor a vevő köteles leellenőrizni a szállítmány teljességét is, főleg a leszállított csomagok számát (csomag/küldemény). Bármilyen nyilvánvaló, az áru szállításával összefüggő hiba esetén a vevő köteles ezt a szállítónak/kézbesítőnek haladéktalanul jelenteni, és legkésőbb egy (1) munkanapon belül az eladónak is.

A vevő a küldemény átvételekor a szállító/kézbesítő szállítólevelében köteles feltüntetni a küldemény és a csomagolás összes nyilvánvaló sérülését/hibáját. Ha a fuvarozott csomag az eladó eredeti szalagjával van ellátva, amely sérült, vagy a csomag vagy küldemény jogtalan kinyitásából eredő más rongálás látható rajta, a vevő köteles megtagadni a küldemény átvételét a hibák feltüntetése mellett, mert ellenkező esetben az eladó nem felel az ebből fakadó károkért.

Az átvételi bizonylat aláírásával a vevő igazolja, hogy a küldemény hibátlanul lett átvéve. Ha a vevő nem tesz ellenvetést az áru mennyisége vagy egyéb, nem csomagolási hibájával és a hozzá tartozó okmányok kézbesítésével kapcsolatban az áru kézbesítésétől számított három (3) munkanapon belül, úgy azt kell vélelmezni az igazolt kézbesítési és szállítási bizonylatok alapján, hogy az áru a vevőnek szabályosan és hibátlanul kézbesítésre került.

7. TULAJDONJOG FENNTARTÁS

7.1 Az eladó minden áru tekintetében fenntartja a tulajdonjogát azok teljes vételárának kifizetéséig.

8. SZAVATOSSÁG

8.1 Az eladó a hatályos jogszabályok szerinti időtartamra vállal szavatosságot az áruk tekintetében.

8.2 A szavatossági idő az áru átvételével kezdődik meg függetlenül attól, hogy azt a vevő felhasználja-e vagy beépíti-e. Ha a vevő neki felróható okból nem veszi át az árut, úgy a szavatossági idő az átvétel lehetőségéről kiküldött értesítés átvételének, vagy kiszállíttatás esetén az átadás-átvétel tényleges megkísérlésének napjától kezdődik.

8.3 A vevő a részére kiszállított áru pontos számával és a megrendelt tételek azonosságával kapcsolatos reklamációs jogát az áru átvételtől számított három (3) munkanapon belül érvényesítheti a számla birtokában. Súly-, és hosszméréssel előkészített áru szállítása esetén, ahol a kísérőlevélen feltüntetett alkatrész mennyisége ±2%-kal eltérhet (az áru fajtája alapján) az eredeti mennyiségtől, az értékhatáron belüli eltérés nem képezheti reklamáció tárgyát.

8.4 A vevő a szavatosság keretében a Ptk. 6:159. §-ban írt szabályok betartásával a (2) bekezdésben jelölt jogokat érvényesítheti. Elsősorban a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalan többletköltséget okoz az eladónak. Ha az eladó nem vállalja a kijavítást vagy kicserélést, vagy ennek nem tud a vevő érdekeit kímélve eleget tenni, vagy ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, úgy a vevő másodsorban arányos árleszállítást kérhet, a hibát az eladó költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, illetve elállhat a szerződéstől.

8.5 Az eladót nem terheli szavatossági kötelezettség, ha az áru hibája arra vezethető vissza, hogy azt a vevő nem a használati, vagy egyéb utasításnak megfelelően használta, szerelte be, üzemelte be vagy ha az árun külső fizikai behatás/sérülés jelei fedezhetők fel.

8.6 Ha az eladó egy adott termékhez szoftvert is rendelkezésre bocsát (amit nem az eladó gyártmánya, szellemi terméke), úgy a szoftverért semmilyen felelősséget nem vállal kivéve, ha a licencia szerződés kötelezi őt erre. Ez utóbbi esetben viszont tájékoztatást ad a vevőnek a felelősségvállalása szabályairól.

9. ÁRUVISSZATÉRÍTÉS

9.1 Az eladó – egyéb feltételek fennállása esetén – is csak azt az árut köteles visszavenni, amelyet az eladó igazolhatóan nála vásárolt, és amelynek van az „anyag visszaszolgáltatására szolgáló jogosultsági száma” (Return Material Authorization, a továbbiakban csak „RMA“), amelyet a vevő az az eladótól vagy az eladó www.soselectronic.hu. weboldaláról szerzett meg.

9.2 Áruvisszatérítés látható hibák esetén: A vevő köteles az eladó vagy az általa megbízott szállító/kézbesítő által kézbesített küldemény átvétele után egy (1) munkanapon belül tájékoztatni az eladót az áru külső csomagolásának bármilyen sérüléséről. A vevő köteles az eladó vagy az általa megbízott szállító/kézbesítő által kézbesített küldemény átvétele után három (3) munkanapon belül tájékoztatni az eladót bármilyen, nem megfelelő mennyiségben kézbesített áruról, vagy más – nem csomagolási - hibáról (a továbbiakban csak „látható hiba“ ). E határidő elmulasztása esetén azt kell vélelmezni, hogy a vevő az árut hibátlanul megkapta és átvette.

9.3 Áruvisszatérítés szavatossági idő alatt: A vevő a szavatossági idő alatt a hiba felfedezését követően haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni az eladót az áru valódi hibájáról. Az eladó csak abban az esetben ad részére RMA számot, ha a hibát (úgy a látható/felismerhető hibát, mint a termék, áru működésével kapcsolatos és szabad szemmel, vagy laikus számára fel nem ismerhető hibát) kizárólagosan az eladó vagy az áru eredeti gyártója okozta, és a vevő teljesítette az írásbeli bejelentési kötelességét. A vevő, szállító vagy a szállítást nyújtó szolgáltató vagy egyéb harmadik fél által okozott sérülés/hiba, vagy az áru nem megfelelő mennyiségben/darabszámban történő olyan kézbesítése esetén, ahol a vevő nem élt a jelzési jogával azt kell vélelmezni, hogy az árut hiánytalanul megkapta, és ekkor az eladó nem utalja ki az RMA számot.

Az RMA szám megszerzése után a vevő köteles visszaszolgáltatni az árut az eladó RMA-ban feltüntetett utasításai alapján. A vevő köteles megfizetni a termék visszaküldésével/visszajuttatásával kapcsolatos költségeket. Az eladó jogosult elbírálni az összes RMA szám alapján visszaküldött áru hibáját. Abban az esetben, ha az eladó azt állapítja meg, hogy az áru hibája nem szavatossági hiba, az árut visszaküldi azt a vevőnek azzal, hogy e visszaküldés költségei a vevőt terhelik, vagy magánál tartja a vevő számlájának a terhére és kiváltás esetén a vevő költségeire. Amennyiben az eladó a hibát jótállási körben elismeri, úgy a vevő által előlegezett szállítási költségek visszatérítésre kerülnek a vevő részére.

10. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

10.1 Ha a megrendelt termék hibájából fakadóan kár éri a vevőt, úgy az eladó felelőssége a termék értékének összegéig terjed kivéve, ha a hatályos jogszabályok ettől eltérő helytállásra kötelezik az eladót.

11. FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNYEK

11.1 Az eladó nem felelős a jelen üzleti feltételekben előírt kötelezettségeinek nem teljesítésért, ha azt olyan körülmények okozták, amelyekre neki nincs kihatása (például vis major, a vevő magatartása, mulasztása, a gyártó megszűnése/megszüntetése, gyártási késedelem anyag vagy áru hiánya, sztrájk, az eladón kívüli személyekkel - pl. szállító, gyártó, egyéb harmadik közreműködő személy - szembeni szankciók/eljárások, a szállító cég késedelme, munka, anyagok vagy áruk sztenderd forrásból való előteremtésének lehetetlensége).

12. TERMÉKEK HASZNÁLATA

12.1 A vevő köteles betartani az áru gyártója által előírt használati/kezelési utasítást. Az eladó által értékesített árut nem lehet felhasználni az életfunkciók fenntartására szolgáló eszközökben, emberi implantátumokban, nukleáris berendezésekben és más olyan készülékekben vagy berendezésekben, amelyek az áru működésképtelensége esetén és által kárt tennének emberi életben, vagy vagyonban. Abban az esetben, ha a vevő az árut a fent említett készülékekhez vagy berendezésekhez használja fel, adja el, vagy nem tartja be a gyártó által meghatározott használati utasítást, az ebből fakadó felelősség kizárólag a vevőt terheli.

13. BEHOZATAL/KIVITEL

13.1 Az eladó által azon árukra és az azzal összefüggő technológiára, amelyet az eladó vagy az Amerikai Egyesült Államokból, vagy az Európai Unióból és/vagy más államokból szerez be, az adott ország (értve ez alatt az EU-t is) kivitel ellenőrzéséről szóló rendelkezései vonatkoznak, kivéve a bojkottról szóló előírásokat (a továbbiakban csak „Kiviteli előírások“). A vevő köteles a Kiviteli előírásokat betartani, és megszerezni az összes jogosultságot vagy engedélyt, amelyek az áru és a hozzá kapcsolódó technológia szállításához, kiviteléhez, ismételt kiviteléhez vagy behozatalához szükségesek.

13.2 A vevőnek tilos az árut és a hozzá kapcsolódó technológiát olyan országba és olyan személynek kivinnie vagy ismételten kivinnie, ahová és akinek az ilyen kivitel, illetve ismételt kivitel meg van tiltva, beleértve bármilyen országot vagy személyt, amelyre az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió vagy más országok által érvényesített szankciók vagy kiviteli tilalmak vonatkoznak.

13.3 A vevőnek tilos az árut és a hozzá kapcsolódó technológiát kémiai, biológiai vagy atomfegyverekkel, rakétarendszerrel (beleértve a ballisztikus rakétákat, hordozórakétákat vagy a szondarakétákat), ezen rakéták vagy fegyverek irányító rendszereiben, a tömeges pusztításra való fegyverek kifejlesztésével összefüggésben használni.

14. ELEKTRONIKUS MEGRENDELÉSEK

14.1 A jelen üzleti feltételek az eladó és a vevő között létrejött áru eladására és vételére vonatkozó szerződésekre érvényesek abban az esetben is, ha az adásvételi szerződés nem létezik kinyomtatott formában, csak elektronikusan, mert a megrendelésre és a visszaigazolásra csak elektronikusan kerül sor (pl. „NCNR“ vagy a kereslet előrejelzésére elektronikus adatcsere, a vevő belső portálja, egy harmadik fél portálja vagy más elektronikus eszköz felhasználásával kerül sor).

14.2 A vevő megrendelése és az eladó visszaigazolása, illetve az adásvételi szerződéshez kötődő egyéb közlés írásban történik minden esetben, amely lehet kizárólag elektronikus forma is. Az e-mailben küldött értesítések, közlések (így a számla is) a vevő által visszaigazolt időpontban minősülnek átvettnek, de legkésőbb az eladó általi elküldést követő 3. napon. Ha az eladó a számlát a csomagban küldi, úgy a csomag átvételének napja minősül a számla átvételi napjának is.

15. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

15.1 Az eladó jogosult elállni a szerződéstől:

  • ha a vevő nem teljesíti a 4.3. pontban írt kötelezettségeit,
  • az on-line portálon a vevő által hibásan feltüntetett adatok alapján leadott megrendelés esetén,
  • ha a vevő a vételár, vagy annak egy része (pl. a vételárelőleg) megfizetésével több, mint 7 napos késedelembe esik,
  • az áru vevő általi át nem vétele, vagy az áru átvételének 30 napot meghaladó késedelme esetében,
  • ha a vevő ellen fizetésképtelenségi (csőd- vagy felszámolási) vagy végrehajtási eljárás indul
  • az áru vevő általi átvételéig bármikor,
  • a jelen üzleti feltételekben meghatározott egyéb ok esetén,
  • egyéb esetekben, ha azt a jogszabály előírja.

15.2 Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az eredeti állapotot kell helyreállítani, azaz a vevőnek kötelessége a már megkapott árut az elállástól számított 7 napon belül visszaszolgáltatnia.

15.3 Szerződéstől való elállás esetében az eladó az elállást követő tizennégy (14) napon belül ugyanolyan formában, ahogy ő megkapta, visszatéríti a vevőnek a tőle elfogadott pénzösszeget. Az eladó mindaddig nem köteles a vevőnek visszatéríteni a pénzösszeget, amíg a vevő nem szolgáltatta vissza az árut. Szerződéstől való elállás esetében az áru visszaszolgáltatásának költségei a vevőt terhelik.

15.4 A vevő kizárólag addig jogosult az eladó hozzájárulása nélkül elállni a megrendelésétől, amíg azt az eladó vissza nem igazolta. A megrendelés visszaigazolásától az áru kézbesítéséig – kivéve ha a vételár egy része már meg lett fizetve - a vevő csak az eladó hozzájárulásával állhat el a szerződéstől. Ha az áru kézbesítése rendben, időben és hibátlanul megtörtént, vagy a kézbesítésre még nem került sor, de a vevő már részben megfizette a vételárat, a vevő nem állhat el a szerződéstől.

15.5 Az elállást a másik féllel igazolható módon, írásban kell közölni. Ha a felek az adásvételi szerződést elektronikus formában kötötték meg (tipikusan a megrendelés és a visszaigazolás e-mail útján történt), úgy az elállást e-mail formájában is lehet közölni. Az e-mailben küldött elállást akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha a másik fél visszaigazolta annak átvételét, ennek hiányában az e-mail elküldésétől számított 5. napon akkor is, ha ezt követően igazolja vissza az átvételt a másik fél. A postai úton küldött elállást az átvétel megtagadása vagy a nem kereste jelzés, illetve sima ajánlott küldemény esetén a feladást követő 5. napon kell kézbesítettnek tekinteni. Az elállás a kézbesítés napján hatályosul.

15.6 Amennyiben az eladó a jelen üzleti feltételek alapján áll el a szerződéstől, úgy a vevő köteles megtéríteni az eladó tényleges kiadásait, amelyek a megrendelés elkészítésével, a csomagolással, az áru küldésével és a megrendelés egyéb kivitelezésével kapcsolatosan keletkeztek, de minimum a megegyezett vételár 20%-át.

15.7 Az áruban a vevő érdekkörében keletkezett kár összegét az eladó jogosult beszámítani a vevő esetleges és az eladóval szembeni bármilyen pénzben kifejezhető igényével szemben.

16.SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

16.1 A vevő az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. alapján beleegyezését adja ahhoz, hogy az eladó a személyes adatait az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése céljából kezelje. A vevő e személyes adatait különösen a cégnév, a székhely, a cégjegyzékszám, az adószám, a KSH szám, a telefonszám és a bankszámlaszám képezik. A beleegyezés az adásvételi szerződés, illetve a keretszerződés időtartamáig, és az azt követő 4 évig érvényes. E beleegyezést a vevő írásban bármikor visszavonhatja.

17. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17.1 A felek közötti jogviszonyra – az adásvételi szerződésre, az üzleti feltételekre és a jogviszonyból fakadó igényekre – a magyar jog, különösen a Ptk. az irányadó. A felek közötti jogviszony értelmezésére az adásvételi szerződésből és az üzleti feltételekből kell kiindulni.

17.2 Ha az adásvételi szerződés és/vagy az üzleti feltételek valamelyik rendelkezése érvénytelennek minősülne, úgy a felek kötelesek közös megegyezéssel olyan rendelkezést elfogadni, ami pótolja az érvénytelen rendelkezést, és amely tartalmilag a legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Bármely rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a többi rendelkezés, vagy az adásvételi szerződés, az üzleti feltételek teljes érvénytelenségét. Az adásvételi szerződést, illetve a jogviszony bármely dokumentumát kizárólag írásbeli formában lehet módosítani. Az írásbeli forma alatt értendő az elektronikus levél forma is.

17.3 Ezen üzleti feltételek 2021.04.16-án lépnek hatályba. Ezen üzleti feltételek hatályba lépése előtt létrejött szerződéses jogviszonyok továbbra is érvényesek, és azokra a létrejöttének időpontjában hatályos üzleti feltételek vonatkoznak. A 2021.04.16 előtti már hatályon kívüli üzleti feltételeink a következő linken található meg: https://www.soselectronic.com/pdf/hu/hu-terms-and-conditions-before-2021-04.pdf

17.4 Az üzleti feltételek az eladó internetes oldalán való feltüntetés napjától hatályosak, és az eladó székhelyén is megtekinthetőek. Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy az üzleti feltételeket egyoldalúan, saját megfontolásból megszüntesse, megváltoztassa, kijavítsa vagy új verzióval helyettesítse azzal, hogy a már megkötött szerződésekre a szerződés megkötésekor hatályos üzleti feltételek vonatkoznak. A vásárló mind a regisztrációval, mind a megrendelés elküldésével és a VOP beleegyezésével történő jóváhagyással, mind a www.soselectronic.com/hu oldalon a rendelés folyamatának befejezésével azt igazolja, hogy megismerte, megértette és magára nézve kötelezőnek elfogadta az üzleti feltételeket, és azokat az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részének, illetve a jogviszony szabályozójának tekinti.

17.5 Az alkalmazandó jog (governing law) a Magyar Köztársaság joga. Minden jogvitát, amely az ÁÜF-ből kifolyólag, vagy azzal összefüggésben keletkezik, beleértve az áru kézbesítéséből adódó vitákat is, kizárólag a Magyar Köztársaság bíróságai fogják elbírálni. A jogvita tekintetében a felek értékhatártól függően kikötik a Miskolci Járásbíróság/Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.