OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


1.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej „Warunkami” spółki SOS electronic s.r.o. (zwanej dalej „Sprzedającym”) zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 151-300 oraz następnych Kodeksu handlowego z późniejszymi zmianami (zwanym dalej „Kodeksem handlowym”), zmieniają wzajemne prawa i obowiązki stron umowy wynikające z umowy kupna zawartej między Sprzedającym a innymi powiązanymi stronami (zwanymi dalej „Kupującymi” lub „Kupującym”) obowiązujące w momencie zamawiania towarów i/lub w okresie prowadzenia przez nie działalności lub realizacji zlecenia.

1.2.Niniejsze Warunki nie mają zastosowania w przypadku, gdy osoba mająca dokonać zakupu towarów od Sprzedającego jest konsumentem w rozumieniu Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 i kolejnych paragrafów Kodeksu Cywilnego, z późniejszymi zmianami.

1.3.Warunki stanowią integralną część każdej umowy kupna. Odstępstwa od postanowień zawartych w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych Warunków.

1.4.Sprzedający ma prawo do zmiany lub modyfikacji treści Warunków handlowych. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki wynikające z istniejących Warunków.

2.ZAWARCIE UMOWY

2.1.Oferty cenowe złożone przez Sprzedającego stanowią zaproszenie do składania zamówienia i mogą zostać w każdym momencie zmienione bez uprzedzenia. *

2.2.Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Umowy między Kupującym a Sprzedającym zawierane są poprzez udzielenie przez Sprzedającego pisemnej zgody i podlegają postanowieniem niniejszych Warunków. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący deklaruje, że decyduje dokonać zakupu zamówionych towarów na warunkach określonych w ofercie.

2.3.Zamówień oznaczonych jako niestandardowe lub niepodlegające anulowaniu ani zwrotowi (zwane dalej „NCNR”) nie można odwołać ani cofnąć. Sprzedający może oznaczyć produkty jako niestandardowe lub NCNR na różne sposoby, w tym wyszczególnić je w ofercie lub cenniku na wykazie produktów lub w załącznikach.

2.4.Kupujący nie może zmienić, anulować ani zmodyfikować zaplanowanej dostawy produktów standardowych bez zgody Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do powierzenia sprzedaży towarów swoim klientom.

2.5.Wszystkie dane dotyczące produktów umieszczone w sklepie internetowym mają jedynie funkcję informacyjną i nie stanowią oferty dostawy wyrobów. Powyższe dotyczy przede wszystkim ale nie wyłącznie wyglądu, przewidywanych terminów dostawy i dostępności towarów. Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym. Sprzedający ma prawo do dowolnej modyfikacji warunków lub zakończenia sprzedaży towarów bez uprzedzenia bądź powiadomienia.

2.6.Minimalna wartość zakupu towaru wynosi 100,- PLN (25,- EUR). (Dla każdego kraju)

2.7.Kupujący został poinformowany, że informacje dotyczące towarów zamieszczone w sklepie internetowym (w szczególności informacje o dostępności, cenie, wielkości i stanie magazynowym) nie są stałe i na bieżąco aktualizowane przez system informacyjny, system stanu magazynowego oraz pracowników sprzedającego. Zmiany w stanie magazynowym są aktualizowane w systemie informacyjnym sprzedającego po upływie określonego czasu, biorąc pod uwagę możliwości techniczne. Stąd dane dotyczące towarów handlowych w sklepie internetowym mają charakter poglądowy i mogą nie stanowić precyzyjnego odzwierciedlenia stanu faktycznego.

Kupujący powinien również pamiętać, że „dostępność” określona przy danym towarze handlowym w sklepie internetowym nie stanowi podstawy do określenia szacowanego terminu dostawy. Podana w sklepie internetowym dostępność towarów ma jedynie charakter orientacyjny i stanowi niewiążące oszacowanie czasu niezbędnego na przygotowanie towarów przez Sprzedającego. Zamiarem Sprzedającego nie jest nieuczciwe postępowanie z klientami ani wprowadzanie ich w błąd, w związku z czym możliwość dokonania dostawy zamówionych towarów do Kupującego jest zawsze weryfikowana przez Sprzedającego i zamówienie jest realizowane dopiero po zaakceptowaniu przez Sprzedającego.

Sprzedawca w szczególności podkreśla fakt, że ze względu na charakter sprzedaży przez Internet oraz realizację dostaw ze strony dostawców Sprzedającego, towary nie mogą zostać wcześniej przedstawione Kupującemu, nie zawsze będzie możliwe przyjęcie zamówień Kupującego i dokonanie dostawy, chociażby za pośrednictwem strony trzeciej. Ilość towarów sprzedawanych w sklepie internetowym jest zawsze ograniczona p rzez aktualny stan zapasów Sprzedającego i ponowne omówienie kwestii handlowych dotyczących towarów i / lub ich dostawy po dokonaniu sprzedaży nie będzie możliwa, nawet za pośrednictwem strony trzeciej.

Sprzedający nie będzie w stanie dostarczyć wyrobów lub odpowiedników wyrobów lub zorganizować dokonania dostawy przez innego sprzedającego w tej samej cenie, tym samym terminie i w ilości odpowiedniej w przypadku danego produktu, z zakresie zgodnym z reklamą produktu lub w oferowanej cenie w szczególności, jeśli po stronie Sprzedającego lub po stronie jego kontrahenta, wystąpił błąd systemu informacyjnego podczas wprowadzenia danych wejściowych na portalu internetowym lub w ulotce reklamowej w przypadku towarów wystawionych, w szczególności w odniesieniu do ceny, dostępności, wielkości lub jakości towarów.

Kupujący musi zawsze zostać w odpowiedni sposób poinformowany o takim przypadku (np. poproszony o wprowadzenie poprawek do danych) i, w przypadku zawarcia umowy, każda ze stron ma prawo od niej odstąpić.

2.8.Jeśli Sprzedający odkryje błąd w druku, błąd systemowy, błąd ludzki, błąd dostawcy, niezgodność produktu lub błąd w dostawie (przede wszystkim opublikowany lub w inny sposób możliwy do zidentyfikowania w sklepie internetowym lub w zamówieniu, przyjęciu zamówienia lub w innym raporcie) przed przyjęciem zamówienia, lub jeśli zapas produktu już się wyczerpał, produkty nie są dostępne, lub jeśli nawet przy dołożeniu wszelkich starań Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć produktów do Kupującego w ustalonym terminie lub za ustaloną kwotę określoną w sklepie internetowym lub w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Sprzedający ma prawo odstąpienia od umowy zakupu i / lub, odpowiednio, do jej anulowania / odmówienia jej zawarcia.Taki błąd może dotyczyć w szczególności ale nie wyłącznie aktualnej ceny towarów, ich ilości, opcji dostawy, dostępności w magazynie oraz przedstawienia towarów w sklepie internetowym lub innych faktów, np. niemożności dostawy towarów do Kupującego w terminie lub należycie zgodnie z zamówieniem lub przyjęciem zamówienia.

Kupujący zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany i Sprzedający jest uprawniony do niedostarczenia towarów / nieprzyjęcia zamówienia, odmówienia przyjęcia zamówienia wystawionego przez Kupującego lub zaakceptowanego przez Sprzedawcę lub do jednostronnego odstąpienia od umowy kupna, zgodnie z powyższymi postanowieniami. W powyższych wyjątkowych przypadkach uznaje się, że dostawa towarów nie jest opóźniona przez Sprzedającego.

Sprzedający ma zawsze prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy kupna (do momentu realizacji dostawy) lub niezwłocznego anulowania / odmówienia przyjęcia zamówienia, jeśli cena towarów lub ich ilość określona w sklepie internetowym nie jest zgodna ze stanem faktycznym ze względu na błąd ludzki, systemowy lub inny. Jeśli Kupujący zapłacił już określoną cenę za towary, w powyższych przypadkach wpłacona kwota zostanie mu zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni od anulowania zamówienia lub rozwiązania umowy.

Sprzedający ma prawo jednostronnie odstąpić od umowy / lub nie dokonać dostawy towarów do Kupującego, również w przypadku, gdy okaże się, że otrzymał on lub przekazał nieprawidłowe, niepełne lub fałszywe dane dotyczące Kupującego lub osoby odbierającej towary, lub jeśli istnieje ryzyko, że zachowanie osoby, z którą Sprzedający się komunikuje, może doprowadzić do poniesienia szkody przez Sprzedającego (np. może ona dokonać defraudacji).

3.CENY

3.1.Ceny za produkty są cenami netto i nie obejmują podatków, kosztów przesyłki, opłat celnych oraz innych kosztów i opłat, np. kosztów specjalnego opakowania i etykietowania produktu, uzyskania pozwoleń, certyfikatów, zgłoszeń celnych i rejestracji. Kupujący zobowiązany jest pokryć wszelkie dodatkowe koszty.

3.2.Ceny produktów są podane bez VAT. Ceny produktów obowiązują tak długo, jak są podane w sklepie internetowym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zaakceptowania propozycji zawarcia umowy kupna lub odstąpienia od zawartej Umowy, jeśli cena zaproponowana lub uzgodniona z Kupującym w sklepie internetowym jest nieprawidłowa.

3.3.Sprzedawca oświadcza, że nie jest świadom celu dokonania zakupu przez Kupującego oraz celu, do którego zakupione towary zostaną wykorzystane, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za dokonany przez Kupującego wybór zamówionych towarów i konsekwencje tego wyboru.

3.4.Jeśli jakikolwiek wymóg określony w zamówieniu nie może zostać spełniony przez Sprzedającego, zobowiązany jest on przesłać Kupującemu zmienioną ofertę określającą możliwe warianty zamówienia i poprosić o jego opinię. Zmienioną ofertę uznaje się za nową umowę kupna i taka umowa kupna zostanie zawarta w momencie zaakceptowania jej przez Kupującego. Również w takim przypadku niniejsze Ogólne warunki stanowią integralną część umowy kupna.

4.WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1.Fakturowaną kwotę można uregulować przelewem bankowym na konto Sprzedającego, kartą płatniczą/kredytową lub za pośrednictwem portalu PayPal.

4.2.Zafakturowane płatności muszą zostać zrealizowane w terminie płatności podanym na fakturze Sprzedającego, bez doliczeń ani potrąceń podatków pobranych poprzez potrącenie, lub innych kwot.

4.3.W przypadku opóźnienia płatności przez klienta, Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek od należnej kwoty od dnia upływu terminu płatności do dnia dokonania wpłaty w wysokości 10% p.a., w tym odpowiednich kosztów prawnych oraz egzekucyjnych.

4.4.Sprzedający ma prawo do nałożenia opłaty w wysokości 2,50 EUR za każde wezwanie do zapłaty niezapłaconej w wyznaczonym terminie faktury.

4.5.Sprzedający ma prawo do zażądania wpłaty zaliczki lub innej, podobnej płatności przed zawarciem umowy kupna lub dokonania takiej lub podobnej płatności również po zawarciu umowy kupna, jeśli jest to konieczne w celu wypełnienia zobowiązań Sprzedającego na mocy umowy kupna. Kupujący zobowiązany jest do wpłaty zaliczki lub dokonania podobnej płatności w terminie i w sposób określony przez Sprzedającego.

4.6.Sprzedający ma prawo do zmiany warunków kredytowych Kupującego w dowolnym momencie, zwrócenia się do Kupującego z prośbą o podanie danych finansowych w celu weryfikacji jego zdolności kredytowej, zażądania podania gwarancji bankowej lub innych gwarancji płatności lub zawieszenia wykonania niezrealizowanych zamówień Kupującego. Sprzedający ma prawo pobrania opłaty z któregokolwiek z kont Kupującego.* W przypadku opóźnienia płatności na mocy umowy kupna, Sprzedający ma prawo do zmiany terminów dostaw lub anulowania niezrealizowanych zamówień bez dalszych roszczeń prawnych i oświadczenia, że wszystkie pozostałe niezapłacone faktury są natychmiast wymagalne.

4.7.Sprzedający ma prawo do odmowy przyjęcia czeków i weksli. Rabaty lub opłaty za weksle ponoszą Kupujący; czeki i weksle powinny zostać opłacone natychmiastowo.

5.TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ, DOSTAWY CZĘŚCIOWE

5.1.O ile Sprzedający nie określi inaczej na piśmie, wszystkie dostawy Sprzedającego (z magazynu) dokonywane będą EXW, a w przypadku bezpośrednich przesyłek EXW, z zakładu producenta (zgodnie z INCOTERMS 2010).

5.2.Terminy dostaw określone przez Sprzedającego są szacunkowo wyznaczone i mają zastosowanie jedynie w przypadku terminowych dostaw materiałów i innych elementów do Sprzedającego. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za opóźnienie dostawy, częściową lub przedwczesną dostawę, a Kupujący zobowiązany jest dokonać odbioru dostawy i zapłaty za produkty dostarczone. Opóźniona dostawa zamówienia lub jakiejkolwiek jej części nie uprawnia Kupującego do anulowania innych dostaw.

5.3.Termin dostawy zostanie odpowiednio wydłużony, jeśli nie został dotrzymany ze względu na działanie siły wyższej, strajku, nieprzewidzianych przeszkód, alokacji, niemożności uzyskania towarów z ogólnie dostępnych źródeł, problemów z dostawą dokonywaną przez podwykonawców lub innych wydarzeń niezwiązanych ze Sprzedającym; powyższe postanowienie ma zastosowania również z przypadku zdarzeń które wystąpiły u jego podwykonawców.

5.4.Zamówienie ramowe to zamówienie, które realizowane jest w częściach. Nie może ono jednak obejmować okresu dłuższego niż 12 miesięcy. Poszczególne dostawy muszą mieć wartość co najmniej 100 €. Zamówienia ramowe mogą zostać zawarte jedynie, gdy ustalone zostaną określone terminy realizacji zamówień. Są one wówczas uznane za wiążące. W przypadku postepowania niezgodnego z powyższymi postanowieniami ze strony Kupującego, Sprzedający ma prawo do zmiany ceny zakupu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przesłania towarów zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami bez uprzedniego powiadomienia.

6.TRANSPORT, PRZENIESIENIE RYZYKA

6.1.Miejscem dostawy towarów jest siedziba Sprzedającego lub lokalizacja przez niego wyznaczona. Jeśli Kupujący zażąda dostawy towarów w inne miejsce, ponosi on ryzyko i koszty przesłania i transportu towarów od momentu wysyłki towarów z magazynu Sprzedającego lub producenta. Ubezpieczenie na czas transportu zapewnione jest jedynie na prośbę i koszt Kupującego.

6.2.Po odbiorze towarów od przewoźnika, Kupujący zobowiązany jest bezzwłocznie sprawdzić, czy opakowanie zawierające towary nie jest uszkodzone, a w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, Kupujący zobowiązany jest natychmiast powiadomić przewoźnika i Sprzedającego.

6.3.Na prośbę i koszt Kupującego, dana partia towaru może być zabezpieczona od określonych ryzyk.

6.4.Jeśli partia towaru jest opóźniona z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, towary będą przechowywane na koszt i ryzyko Kupującego. Powiadomienie, że towary są gotowe do wysyłki jest ważne do momentu dokonania wysyłki.

6.5.Sprzedający nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe z przyczyn nieprzyjęcia lub opóźnionego odbioru towarów. Sprzedający będzie odpowiedzialny jedynie w przypadku, gdy takie szkody powstały z jego winy.

6.6.Po przekazaniu towarów Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie zawierające towary nie jest uszkodzone oraz czy przesyłka jest kompletna, w szczególności, czy przekazano właściwą ilość opakowań (paczek / partii). W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w transporcie towarów, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić przewoźnika oraz Sprzedającego - nie później niż w ciągu jednego (1) dnia roboczego.

Kupujący jest zobowiązany do określenia widocznych uszkodzeń powstałych w transporcie oraz uszkodzeń opakowania w dokumentach przewozowych przewoźnika w momencie odbioru przesyłki (w szczególności podczas podpisywania odbioru towaru). Jeśli oryginalna taśma Sprzedającego oklejająca paczkę jest uszkodzona lub jeśli istnieje jakiekolwiek inne uszkodzenie opakowania, lub jeśli przesyłka została otwarta bez upoważnienia, Kupujący zobowiązany jest odmówić przyjęcia przesyłki od przewoźnika. Podpisując protokół odbioru Kupujący potwierdza, że przesyłka odebrana została w stanie nienaruszonym.

Jeśli Kupujący w ciągu trzech (3) dni roboczych od dokonania dostawy nie zgłosi braków w dostawie towarów lub w dokumentacji przekazanych w momencie dostawy, na podstawie dokonania dostawy i dokumentów przewozowych przyjmuje się, że towary zostały należycie dostarczone do Kupującego, o ile nie udowodnione zostanie inaczej.

7.WYŁĄCZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

7.1.Sprzedający zachowuje prawo własności do towarów do momentu uiszczenia pełnej opłaty za nie oraz uregulowania innych roszczeń wynikających z aktualnej relacji biznesowej.

8.GWARANCJA

8.1.Sprzedający zapewnia gwarancję jakości towarów otrzymaną przez producenta.

8.2.W przypadku gdy użyteczność towarów jest ograniczona przez określone działania (np. montaż), okres obowiązywania gwarancji jest ograniczony przez powyższy okres użytkowania.

8.3.Kupujący może zgłosić reklamacje dotyczące ilości dostarczonych towarów i ich zgodności z wystawioną fakturą w ciągu trzech (3) dni od dnia odbioru. W przypadku dostaw towarów przygotowanych poprzez pomiar lub ważenie, jeśli ilość dostarczonych wyrobów określona w dołączonym do dostawy dokumencie różni się od stanu faktyczne o ± 2% (w zależności od rodzaju towaru), taka różnica nie może stanowić przedmiotu roszczenia.

8.4.W przypadku uzasadnionego roszczenia z tytułu gwarancji, jedynymi środkami zaradczymi dostępnymi dla Kupującego (które może zapewnić Sprzedający) jest naprawa produktu, nieodpłatna wymiana produktów lub zwrot kwoty uiszczonej za produkty, które podlegają gwarancji.

8.5.Kupujący nie może dochodzić praw związanych z wadami towarów, jeśli zostały uszkodzone mechaniczne, jeśli towary użytkowane były niezgodnie z instrukcją obsługi lub innymi wytycznymi dotyczącymi użytkowania lub były w sposób oczywisty użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem ani za wady wynikające z nieprawidłowego montażu.

8.6.Sprzedający nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących oprogramowania i nie będzie za nie w żaden sposób odpowiedzialny. O ile nie zostało wyraźnie postanowione inaczej w umowie licencyjnej na oprogramowanie, oprogramowanie dostarczane jest bez żadnej dodatkowej gwarancji.

9.ZWROT TOWARÓW

9.1.Klient może zwrócić Sprzedającemu zakupione towary podając numer upoważnienia do zwrotu materiałów (zwany „numerem RMA”) uzyskany od Sprzedającego lub za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego www.soselectronic.pl.

9.2.Zwrot towarów w przypadku widocznych wad: Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego na piśmie o wszelkich uszkodzeniach zewnętrznego opakowania towarów w ciągu jednego (1) dnia roboczego od dnia dostawy towarów przez Sprzedającego lub upoważnionego przewoźnika. Kupujący zobowiązany jest w ciągu trzech (3) dni roboczych od dnia dokonania dostawy towarów przez Sprzedającego bądź jego upoważnionego przewoźnika powiadomić Sprzedającego o brakach w ilości towarów lub innych wadach (zwanych „widocznymi wadami”), w przeciwnym przypadku uznaje się, że Kupujący należycie dokonał odbioru towarów.

9.3.Zwrot towarów w okresie gwarancji: Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego na piśmie o określonej wadzie towarów stwierdzonej w okresie obowiązywania gwarancji. Sprzedający przydzieli numer RMA jedynie, gdy wada (zarówno widoczna, jak i wada gwarancji towarów) wynikła z winy Sprzedającego lub oryginalnego producenta towarów i jedynie, gdy Kupujący wywiąże się z obowiązku poinformowania Kupującego na piśmie.* W przypadku uszkodzenia, dostarczenia towarów w niewłaściwej ilości lub innej wady powstałej z winy Kupującego, przewoźnika, firmy transportowej lub innej strony trzeciej, Sprzedający nie przydziela numeru RMA.

Po uzyskaniu numeru RMA, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towarów Sprzedającemu zgodnie z instrukcjami Sprzedającemu znajdującymi się na RMA. Kupujący zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z wcześniejszą wysyłką. Sprzedający zobowiązany jest oszacować wady/uszkodzenia towarów zwróconych przez Kupującego na podstawie RMA.

Jeśli Sprzedający zadecyduje, że zgłoszone wady /uszkodzenia nie kwalifikują Kupującego do uzyskania zwrotu kosztów, zwróci on towary do Kupującego na jego koszt lub Sprzedający przechowa towary na rzecz Kupującego do momentu ich odbioru przez Kupującego (na jego koszt). W przypadku gdy wady/uszkodzenia towarów kwalifikują Kupującego do otrzymania zwrotu kosztów, koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

10.OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1.Odpowiedzialność Sprzedającego względem Kupującego jest ograniczona do bezpośrednich szkód poniesionych przez Kupującego do wysokości ceny sprzedanego towaru. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku śmierci lub poniesienia obrażeń w wyniku zaniedbania ze strony Sprzedającego. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za żadne szkody pośrednie, specjalne, uboczne lub wynikowe (np. utratę dochodów, zysku, danych lub możliwości użytkowania, przetwarzania, przeprowadzenia napraw, koszty produkcji, koszty wycofania produktów z obrotu, utrata reputacji lub klientów). Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma wpływu na prawa Kupującego, według których na mocy obowiązujących przepisów Sprzedający nie może zgodnie z prawem odrzucić żadnych gwarancji, domniemanych lub ustawowych.

11.WARUNKI WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1.Sprzedający nie jest odpowiedzialny za niewykonanie zobowiązań na mocy niniejszych Warunków handlowych, jeśli ich niewykonanie jest spowodowane okolicznościami znajdującymi się poza jego racjonalną kontrolą (np. zdarzenie siły wyższej, działania lub brak działania ze strony Kupującego, zakłócenie działań, klęski żywiołowe lub spowodowane działaniem człowieka, epidemie, brak materiałów lub towarów, strajki, przestępstwa, opóźnienia w dostawie lub transporcie lub niemożność uzyskania siły roboczej, materiałów lub towarów ze standardowych źródeł).

12.UŻYTKOWANIE PRODUKTÓW

12.1.Kupujący zobowiązany jest do zastosowania się do specyfikacji towarów określonych przez producenta. Towary nie mogą być wykorzystywane w urządzeniach ratunkowych, implantach wszczepianych ludziom, obiektach jądrowych oraz innych urządzeniach lub przyrządach, w których awaria pracy towarów mogłaby prowadzić do sytuacji zagrożenia życia lub zniszczenia mienia. W przypadku gdy Kupujący wykorzystuje lub sprzedaje towary na potrzeby wykorzystania w urządzeniach określonych powyżej lub niezgodnie ze specyfikacjami określonymi przez producenta, Kupujący jest świadomy, że w takim przypadku taka sprzedaż lub niezgodne działanie realizowane jest na jego wyłączne ryzyko.

13.IMPORT / EKSPORT

13.1.Określone towary oraz powiązane z nią technologie sprzedawane przez Sprzedającego podlegają przepisom dotyczącym eksportu obowiązującym na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Unii Europejskiej i/lub innych krajów, za wyjątkiem przepisów antybojkotowych (zwanym dalej „przepisami dotyczącymi eksportu”). Kupujący zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących eksportu i uzyskać wszelkie upoważnienia i zezwolenia na transport, eksport, ponowny eksport lub import towarów i powiązanych technologii.

13.2.Kupujący nie może eksportować ani ponownie eksportować towarów ani powiązanych technologii do żadnego kraju lub jednostki bądź podmiotu, gdzie obowiązuje zakaz eksportu lub ponownego eksportu, w tym do każdego kraju lub jednostki bądź podmiotu, które podlegają sankcjom lub embargu nałożonym przez Stany Zjednoczone Ameryki, Unię Europejską lub inne kraje.

13.3.Kupujący nie może wykorzystać towarów ani powiązanych technologii na potrzeby broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej, w systemach rakietowych (w tym w rakietach balistycznych, statkach kosmicznych lub rakietach sondujących), w bezzałogowych statkach powietrznych przenoszących takie rakiety lub broń lub na potrzeby stworzenia jakiejkolwiek broni masowego rażenia.

14.ZAMÓWIENIA ELEKTRONICZNE

14.1.Niniejsze Warunki dotyczą sprzedaży i zakupu towarów dokonanych między Kupującym a Sprzedającym, również w przypadku, gdy na potrzeby jakiejkolwiek części kupna i sprzedaży towarów, w tym potwierdzenia przez Kupującego niestandardowego kupna produktów NCNR lub przewidywego zapotrzebowania dotyczącego towarów, wykorzystana jest elektroniczna wymiana danych, wewnętrzny portal Kupującego, portal strony trzeciej lub inne środki elektroniczne (zwane dalej „Zamówieniem elektronicznym”).

14.2.Zaakceptowanie żądania Sprzedającego o potwierdzenie Zamówienia elektronicznego złożonego przez Kupującego lub zaakceptowanie informacji dotyczących zamówienia elektronicznego dostarczonych przez Sprzedającego Kupującemu w formie pisemnej, e-mailu lub w innej formie elektronicznej wymiany danych jest dla Kupującego wiążące.

15.ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

15.1.Sprzedający, poza przypadkami przewidzianymi w przepisach prawa, ma prawo do odstąpienia od umowy:

  • w przypadku niewypełnienia przez Kupującego jego zobowiązań na mocy art. 4.4 Warunków handlowych
  • w przypadku gdy zamówienie zostało złożone na podstawie nieprawidłowego odczytania danych w sklepie internetowym
  • w przypadku opóźnienia w płatności ceny zakupy lub jej części lub opóźnieniu we wpłacie zaliczki ceny zakupu wynoszącego więcej niż siedem (7) dni kalendarzowych
  • w przypadku niedokonania odbioru lub opóźnieniu w odbiorze towarów
  • w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub egzekucyjnego wobec Kupującego.

15.2.Sprzedający ma również prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie do momentu dokonania odbioru towarów przez Kupującego.

15.3.W przypadku odstąpienia od umowy kupna, zostaje ona w całości (od początku procesu) anulowana. Towary muszą zostać zwrócone Sprzedającemu w ciągu siedmiu (7) dni od dnia odstąpienia od umowy kupna.

15.4.W przypadku odstąpienia od umowy kupna, Sprzedający zwróci Kupującemu płatność przez niego dokonaną w ciągu czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od umowy kupna w taki sam sposób, w jakim płatność została dokonana. Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu kosztów Kupującego przed dokonaniem przez niego zwrotu towarów. W przypadku odstąpienia od umowy kupna, Sprzedający poniesie koszty zwrotu towarów.

15.5.Kupujący nie może odstąpić od umowy kupna w przypadku towarów, które zostały już dostarczone w terminie i nie stwierdzono żadnych wad. Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy część danej partii towarów została już dostarczona.

15.6.Odstąpienie od umowy musi zostać dokonane na piśmie, a w przypadku zamówień elektronicznych, odstąpienie również musi mieć formę elektroniczną. Odstąpienie od umowy wchodzi w życie w momencie dostarczenia powiadomienia o odstąpieniu drugiej stronie umowy.

15.7.Jeśli Sprzedający odstąpi od umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami, Kupujący zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu kosztów, które poniósł w związku z przygotowaniem, pakowaniem, wysyłką i realizacją zamówienia w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie niższej niż 20% uzgodnionej ceny zakupu.

15.8.Sprzedający ma prawo do jednostronnego potrącenia przysługującego mu odszkodowania za uszkodzenie towarów z roszczenia Kupującego z tytułu zwrotu ceny zakupu.

16.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

16.1.Zgodnie z.U. 1997 nr 133 poz. 883 o Ochronie Danych Osobowych, Kupujący niniejszym udziela Sprzedającemu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy. Powyższe dane osobowe Kupującego oznaczają w szczególności nazwę handlową, siedzibę, numer identyfikacyjny, numer telefonu, numer rachunku bankowego. Zgoda zawarta w niniejszym punkcie udzielona została na czas obowiązywania umowy kupna lub umowy ramowej oraz obowiązywać będzie przez okres 4 lat od momentu wypełnienia przez Kupującego jego obowiązków na mocy umowy kupna lub umowy ramowej. Niniejsza zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana na piśmie przez Kupującego.

17.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1.Niniejsze warunki podlegają wyłącznie przepisom prawa Republiki Słowackiej. Umowa kupna, warunki handlowe, ich interpretacja praz relacje powstałe na ich mocy podlegają obowiązującym przepisom prawa Republiki Słowackiej, w szczególności przepisom Kodeksu handlowego. Strony uzgadniają, że wszelkie dyspozytywne postanowienie słowackich przepisów prawa nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy jego użycie mogłoby zmienić (w całości lub w części) znaczenie, cel lub interpretację jakiegokolwiek postanowienia umowy kupna lub Warunków handlowych.

17.2.Jeśli jakiekolwiek postanowienie Warunków handlowych jest lub stanie się nieważne lub niemożliwe do wykonania, zostaną one zastąpione postanowieniami, które będą w jak najbliższym stopniu odzwierciedlały znaczenie nieważnego lub niemożliwego do wykonania postanowienia. Postanowienie nieważne lub niemożliwe do wykonania nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych postanowień. Zmiany wprowadzone do umowy kupna wymagają formy pisemnej lub co najmniej elektronicznej (e-mail).

17.3.Niniejsze Warunki wejdą w życie 28.11.2017. Stosunki umowne nawiązane przed wejściem w życie niniejszych warunków obowiązują i podlegają warunkom obowiązującym w momencie ich nawiązania.

17.4.Warunki są ważne i wiążące od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sprzedającego i są również dostępne do wglądu w jego siedzibie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania, modyfikacji i zmiany Warunków handlowych oraz zamiany ich postanowień innymi według własnego uznania. W przypadku umów kupna zawartych przed takimi zmianami, zastosowanie będą miały Warunki w formie obowiązującej w dniu ich zawarcia. Poprzez dokonanie rejestracji, jak również przesłanie zamówienia i przeczytanie Ogólnych Warunków zamieszczonych na stronie www.soselectronic.com/pl na końcu procesu składania zamówienia, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z nimi i zgadza się z ich postanowieniami oraz uznaje je za część stosunków umownych.

17.5.Warunki handlowe podlegają prawu Republiki Słowackiej. Wszelkie spory wynikające lub związane z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, w tym spory wynikające z dostawy towarów, rozstrzygane będą przez sądy na terenie Republiki Słowackiej.